Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(2018.05.25.-től hatályos)

 

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatásokat! Az alábbi tájékoztatások a
Pszichoszomatikus Ambulancia honlapján való feliratkozás alapján történő hírlevélküldés, és az
ezzel kapcsolatos személyes adatkezelés szabályait tartalmazzák.

A jelen tájékoztató szövegét (a mellékletek nélkül) megtalálja a www.pszichoszamoca.hu oldalon.

Adatkezelő, adatvédelmi tisztviselő

Adatkezelő: Pszichoszomatilkus Ambulancia Kft.
Képviselője: Dr. Császár-Nagy Noémi
Elérhetősége: noemi.csaszar@pszichoszamoca.hu; 1037 Budapest, Montevideo utca 7.

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Kovács Zsófi ügyvéd
Elérhetősége: drkovacszsofi@gmail.com; 1037 Budapest, Bécsi út 314/b.

1. Az adatkezelést igénylő tevékenység (az adatkezelés típusai)
A Pszichoszomatikus Ambulancia rendszeresen hírlevelet küld a feliratkozott felhasználóknak. A
hírlevelekben egyfelől a Pszichoszomatikus Ambulancia működését érintő hírekről tájékoztatja a
felhasználókat, másfelől olyan pszichológiai tárgyú híreket, információkat, publikációkat oszt meg a
felhasználókkal, amelyek kapcsolódnak a Pszichoszomatikus Ambulancia által nyújtott
szolgáltatásokhoz, és amelyek a felhasználók érdeklődésére tarthatnak számot.

2. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre
A Pszichoszomatikus Ambulancia a hírlevélre történő feliratkozásnál elkéri az Ön nevét és email
címét. A Pszichoszomatikus Ambulancia kizárólag ezen adatokat kezeli, tartja nyilván és használja fel
az Ön részére történő hírlevélküldéshez. Az adatkezelés célja az Ön részére történő, az 1. pontban
meghatározott témájú hírlevelek küldése. Ettől eltérő célra az Ön adatai nem kerülnek felhasználásra.

3. Az adatkezelés jogalapja
A hírlevélre történő feliratkozáskor a feliratkozó felhasználó hozzájárulását adja a megadott személyes
adatainak hírlevélküldés céljából történő adatkezeléséhez.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Erre lehetősége van bármely
hírlevélben található leiratkozási linkre kattintva, vagy a Pszichoszomatikus Ambulancia fent jelzett
címére küldött postai levélben. Ez esetben meg kell adnia a feliratkozáskor megadott nevét és
emailcímét. Ennek hiányában a Pszichoszomatikus Ambulancia a postán megküldött leiratkozási
kérelmet nem tudja teljesíteni, mivel nem tudja Önt azonosítani.

4 Milyen adatkezelési tevékenység zajlik majd a kezelt adattal?
Az Ön személyes adatait rögzítjük a hírlevél adatbázisban és hírlevél küldéséhez használjuk fel. Ettől
eltérő adatkezelési tevékenységet nem folytatunk az Ön adataival. Adatait kizárólag az adatbázist
kezelő szolgáltatónak, mint adatfeldolgozónak továbbítjuk a hírlevelek kiküldése céljából.

5. Meddig őrizzük az adatát?
Az Ön adatát a feliratkozást követően a feliratkozásnál megadott hozzájárulás Ön által történő
visszavonásáig, vagy a hírlevélküldési szolgáltatás megszüntetéséig őrizzük.

6. Milyen jogai vannak az érintettnek? Tájékoztatás az érintett részére az adatkezeléssel
kapcsolatos jogairól
Tekintettel arra, hogy a fentiek szerint az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat a
3. pontban rögzített jogalapra tekintettel vagyunk jogosultak kezelni, ezen adatkezeléssel
kapcsolatban Önt az alább rögzített jogok illetik meg. Jogait oly módon gyakorolhatja, hogy
emailben (csatolt aláírt, beszkennelt nyilatkozatban, esetleg elektronikus aláírással ellátott elektronikus
dokumentum megküldésével), vagy postai levélben írásban jelzi számunkra, hogy mely jogát, mely
adata, vagy az összes adata tekintetében és milyen módon kívánja gyakorolni. Ilyen jelzés esetén a
vonatkozó jogszabály szerint járunk el és bíráljuk el a kérését legfeljebb 1 hónap alatt, amely elintézési
határidő a jogszabályban foglalt esetekben meghosszabbítható. A válasz megküldésének feltétele,
hogy a kérelem alapján az Ön személyét be tudjuk azonosítani. Ehhez kérjük, hogy jogai érvényesítése
céljából a www.pszichoszamoca.hu honlapon található formanyomtatvány kitöltésével keresse meg
Ambulanciánkat. A választ a kérelemmel azonos módon (elektronikusan, vagy postai levélként)
juttatjuk el Önnek.

A. Önnek joga van, hogy megkapja az Ön személyes adatai tekintetében általunk végzett
adatkezeléssel kapcsolatban a következő tájékoztatást:

 • Kezelik-e épp az adatát? Ha kezelik, akkor:
 • Mi a kezelés célja?
 • Milyen adatokat kezelnek (kategóriákat)?
 • Kik a címzettek, akikkel közölni fogják az adatokat?
 • Mi a felvett adatok megőrzésének az időtartama?
 • Önnek joga van, hogy az adatok helyesbítését, törlését, a kezelés korlátozását kérje,
  tiltakozzon az adatkezelés ellen.
 • Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz fordulni panaszával.

Önnek joga van másolatot kérni az általunk kezelt személyes adatairól, melyet ésszerű
határidőn belül a rendelkezésére bocsátunk.

B. Önnek joga van az általunk kezelt adatai helyesbítéséhez
Amennyiben azt tapasztalja, hogy személyes adatai pontatlanul szerepelnek a mi
nyilvántartásunkban, úgy joga van kérni az általunk kezelt személyes adatai helyesbítését. A
helyesbítési kérelem teljesíthetőségével kapcsolatban mindig vizsgálnunk kell, hogy mi az
alapvető adatkezelési cél, és a helyesbítési kérelmet csak akkor vagyunk kötelesek teljesíteni,
amennyiben az összefügg az adatkezelési céllal.

C. Önnek joga van az általunk kezelt adatai kezelésének korlátozását, törlését kérni
Az adatkezelés korlátozását abban az esetben kérheti,

 • ha úgy gondolja, hogy nem pontosak az általunk kezelt személyes adatai, akkor addig
  kérheti az adatkezelés korlátozást, amíg meg nem történik a kezelt személyes
  adatainak a helyesbítése;
 • ha egyébként az adatok törlését kérheti, de ehelyett az adatkezelés korlátozása
  szolgálja jobban az Ön érdekeit;
 • ha a Pszichoszomatikus Ambulancia törölhetné már az adatait, mert megszűnt az
  adatkezelési cél, de az Ön érdekeinek az felel meg valamely jogi igény érvényesítése
  céljából, ha az adatai nem kerülnek törlésre, csak a kezelésüket korlátozzuk.

A korlátozás időtartama alatt kizárólag tárolni, illetve közérdekből, vagy jogi igények érvényesítése
céljából lehet kezelni az Ön személyes adatát. Az adatkezelés korlátozásának esetleges feloldásáról
kötelesek vagyunk Önt tájékoztatni.

A kezelt személyes adatok törlését abban az esetben kérheti, ha

 •  az általunk folytatott adatkezelés jogellenes;
 • a személyes adatokra abból a célból már nincs szükség, amely miatt gyűjtöttük;
 •  az adatkezelésre vonatkozó jogszabály így rendelkezik;

Nincs lehetőség a kezelt személyes adatai törlésére, amennyiben:

 • az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog
  gyakorlásához;
 • az adatkezelés a Pszichoszomatikus Ambulanciára vonatkozó jogszabályi kötelezettség
  teljesítéséhez, vagy közérdekből;
 • jogi igények előterjesztéséhez.

Amennyiben Ön kéri személyes adatai helyesbítését, úgy erről kötelesek vagyunk mindenkit értesíteni,
akinek továbbítottuk a személyes adatait a jelen Tájékoztató szerint.

D. Önnek joga van a panasztételre
Amennyiben úgy gondolja, hogy adatkezelésünkkel megsértettük az Ön személyes adatainak
védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, úgy jogosult panaszt tenni ezzel
kapcsolatban az illetékes felügyeleti hatóságnál, amely a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (www.naih.hu).

E. Önnek joga van az adathordozhatósághoz
Amennyiben igényli, a Pszichoszomatikus Ambulancia köteles széles körben használt, géppel
olvasható formában kiadni az Ön részére az általunk kezelt adatait.

7. Adatvédelmi tisztviselőhöz fordulás módja
Ön jogosult a személyes adatai kezelésével, jogai érvényesítésével kapcsolatos kérdéseivel az
adatvédelmi tisztviselőhöz fordulni írásban, a Tájékoztató elején megadott emailcímre, vagy
postai címre megküldött levél formájában.

8. A Pszichoszomatikus Ambulancia által megtett adatbiztonsági intézkedések
A Pszichoszomatikus Ambulancia gondoskodik az Ön személyes adatai kezelésének biztonságáról,
megtesszük továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt,
illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megteszünk annak érdekében, hogy
megakadályozzuk azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan
megváltoztatását. Mindemellett kötelezzük magunkat arra is, hogy minden olyan harmadik felet,
akiknek az adatokat esetlegesen továbbítjuk vagy átadjuk, ugyancsak felhívjuk ez irányú
kötelezettségeinek teljesítésére.

9. Jelen Tájékoztató hatálya, módosítása
A jelen Tájékoztatóban foglalt rendelkezések az első oldalon jelzett időpontban lépnek hatályba, attól
az időponttól kezdve szabályozzák a Pszichoszomatikus Ambulancia tevékenységét. A
Pszichoszomatikus Ambulancia bármikor jogosult a jelen Tájékoztatót módosítani, amely módosítás
annak a fent jelzett honlapon való közzétételét követő adatkezelésekre vonatkozik, az Ön irányába a
honlapon való közzétételtől lesz hatályos. Amennyiben Ön nem ért egyet jelen Tájékoztató bármely
módosításával, úgy gyakorolhatja a jelen Tájékoztatóban foglalt törléshez, korlátozáshoz való jogait,
amennyiben annak feltételei fennállnak.